මාතෘ, ප්‍රාථමික, විද්‍යාලය, උසස් පාසල ... 2019 පාසල් ශාලාවේ වෙනස් වන සෑම දෙයක්ම

බාලාංශයේ සිට උසස් පාසල දක්වා වාර්තා කිරීමට නව දේවල්. මෙම 2019 පාසල් වර්ෂය, කාගේ දිනයද ...

ඌණ බර: කිසිඳු වේලාවක බඩේ මේද නැති කිරීම; සීමොල් කැල්වෙලෝගේ නව සූත්රය

වැඩි බරක්: ග්රෙනොබ්ල ඉන්ජිනේරුවෙකුට සෑම ඇටකටුවක්ම අඩු කර ගත හැකි සූත්රය සොයාගනු ඇත.
1 පිටුව 2