චැඩ් - ඊසා ඩුබ්‍රැග්න්: "අපි ව්‍යාපාරික වාතාවරණය වැඩිදියුණු කළ යුතුයි, අපි ඒ ගැන දන්නවා" - JeuneAfrique.com

ඔහුට උරුම වූ බැවින්, 2017 අවසානයේ, ආර්ථික හා සංවර්ධන සැලසුම් කළඹෙන්, ...

රක්ෂණය: දකුණු අප්‍රිකාව මත යැපීම අවම කිරීම සඳහා සන්ලාම් ඉතියෝපියාව ඉලක්ක කරයි - JeuneAfrique.com

අප්‍රිකාවේ විශාලතම රක්‍ෂකයා වන සන්ලම් සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ “ඉතා දියුණු” ...
1 පිටුව 105