ඌණ බර: කිසිඳු වේලාවක බඩේ මේද නැති කිරීම; සීමොල් කැල්වෙලෝගේ නව සූත්රය

වැඩි බරක්: ග්රෙනොබ්ල ඉන්ජිනේරුවෙකුට සෑම ඇටකටුවක්ම අඩු කර ගත හැකි සූත්රය සොයාගනු ඇත.