'ලන්ඩන් රෝගියා' එච්.අයි.සී. විදුරුමස්, සුවයක් සඳහා පියවරක්

දෙවන පුද්ගලයා HIV වයිරසය-1 වලින් තිරසාරව වින්දනය වී ඇත. එච්.අයි.වී. ආසාදනයට ලක්වන වෛරස් රෝගය වැලඳී ඇති අතර, එය ප්රතිකාරය අත්හිටුවීමෙන් පසුව ...