බ්රසීලය: රියෝ හි රූපවාහිනී රූපවාහිනී රූපවාහිනී නාලිකාවේ රඟපෑවා

ලතින් ඇමරිකාවේ රියෝ ඩි ජැනීරෝ හි ආකර්ෂණීය මංගල සැණකෙළිය සිකුරාදා රාත්රි තරඟයක් පැවැත්වීය.

ඌණ බර: කිසිඳු වේලාවක බඩේ මේද නැති කිරීම; සීමොල් කැල්වෙලෝගේ නව සූත්රය

වැඩි බරක්: ග්රෙනොබ්ල ඉන්ජිනේරුවෙකුට සෑම ඇටකටුවක්ම අඩු කර ගත හැකි සූත්රය සොයාගනු ඇත.

ඇක්නි සඳහා ස්වභාවික පිළියම් පහක්

කුරුලෑ පිඹින්නන් ඉක්මනින් නරක තත්වයක් බවට පත් විය හැකි අතර විශේෂයෙන් ඔවුන් පොදු ය. මෙන්න උපදෙස් පහක් ...
1 පිටුව 2