රොබෝ විද්යාව සිසුන්ගේ අද්විතීයභාවය සහිත දරුවෙකු සඳහා බයිසිකලයක් සෑදීම

මොළ සහ හදවත. මෑතක් වන තුරු, 2 හි ඇමරිකානු පිරිමි දරුවා වන සිලියන් ජැක්සන්, ආබාධ සහිත පුද්ගලයකු උපත ලද ...

ඇක්නි සඳහා ස්වභාවික පිළියම් පහක්

කුරුලෑ පිඹින්නන් ඉක්මනින් නරක තත්වයක් බවට පත් විය හැකි අතර විශේෂයෙන් ඔවුන් පොදු ය. මෙන්න උපදෙස් පහක් ...

දුම්පානයෙන් වැළකී සිටීම: කාන්තාවන්ට වඩා පිරිමින්ට වඩා සාර්ථක වන්නේ මන්ද?

දුම් පානය නතර කිරීම සමහර අවස්ථාවලදී ඇබ්බැහි වීම බලගතු බලපෑමක් ඇති කරගැනීම දුෂ්කර අභියෝගයකි. මුහුණ ...