"කහ ෙවස්ටර්ස්", බදු මත තහනම, විවාද ... ස්ටැන්ලිස් ගෙරිනි RTL - වීඩිෙයෝ

ලා රිපීක් එන් මාර්චේ නව නියෝජිතයා වූ ජෙනරාල් එලිසබෙත් මාටිචුකස්ගෙන් මෙම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු දුන්හ.
1 පිටුව 2771