නික් කොන්රාඩ්: මතභේදයට තුඩුදී ඇති ඔහුගේ නව පසුරු, පැරිසියේ නීතිඥ කාර්යාලය විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි.

විමර්ශනය පුද්ගලයාට එරෙහිව අපරාධ පරීක්ෂණ බල ප්රදේශය වෙත පැවරී තිබේ ...

බූබා කාරීස් නින්දාවට පත්වේ: "බූබාට ස්තුතිවන්ත වූ ආගන්තුකයෙක්"!

බූබා නැවතත් සිය කථාවේ Instagram හි රංගන ශිල්පියා රංගන ශිල්පියකුට හිරිහැර හා නින්දා අපහාස කර ඇති අතර අපට එය පැවසිය නොහැකිය ...
1 පිටුව 3