ස්ටීලර්ස් ජේම්ස් කොනර්ට පිළිකාවක් නොමැතිව ජීවත් වීමට සතියක් තිබුණි

ස්ටීලර්ස් ජේම්ස් කොනර්ට පිළිකාවක් නොමැතිව ජීවත් වීමට සතියක් තිබුණි

ඔහු තව සතියක් බලා සිටියා නම්, එය ප්‍රමාද වැඩියි. ස්ටීලර්ස් පසුපසට දිව යයි ජේම්ස් කොනර් පැවසුවේ ...
1 පිටුව 31