පිළිකා මර්ධනයට එරෙහිව සටන් කිරීම: සෙනෙගල් 2019 හි නව ජවයකින් සමන්විත වේ

මෙම වීඩියෝව මුලින්ම දර්ශනය විය https://www.youtube.com/watch?v=U3_EzTqzXMQ