ආහාර ගැනීමකින් තොරව ස්වභාවිකව බර අඩු කර ගන්නේ කෙසේද යන්න මෙන්න - හෙල්ත් ප්ලස් මැග්

ඔබේ අමතර පවුම් ඉවත් කිරීම සඳහා, ඔබ බොහෝ විට සීමිත ආහාර වේලක් හෝ අධික ක්‍රීඩාවක් වෙත යොමුවීමට පෙළඹේ. කෙසේ වෙතත්, සමාජ ක්ෂේත්‍රය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආහාර පැහැදිලි කාර්යභාරයක් ඉටු කරන සන්දර්භයක් තුළ, නිශ්චිත ආහාර වැඩසටහනකට සීමා වීම දුෂ්කර ය.

මෙම ලිපිය පළමුවෙන්ම දිස්වේ සෞඛ්යය ප්ලස් මැගසින්