95% ක් දෙනා ලෙමන් වර්ගයක් මිලට ගන්නා අතර එය සෞඛ්‍යයට අනතුරුදායක විය හැකිය - SANTE PLUS MAG

කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ප්‍රංශ ඒජන්සියේ සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, වගා කරන ලද හෙක්ටයාර මිලියන 2 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් 2018 හි කාබනික බවට සහතික කර ඇති අතර ප්‍රංශ ගොවිපලවලින් 9.5% ක ප්‍රතිශතයක් ඇත. කුටුම්භ සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඔවුන්ගේ ආහාර මිලදී ගැනීම් වලින් 5% කාබනික නිෂ්පාදන සඳහා විය.

මෙම ලිපිය පළමුවෙන්ම දිස්වේ සෞඛ්යය ප්ලස් මැගසින්