හබියා ඩෑන් ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ; SAAT BJ HABIBIE BICARA SEPAKBOLA DAN OLAH RAGA - VIDEO

මෙම වීඩියෝව මුලින්ම දර්ශනය විය https://www.youtube.com/watch?v=aGErpFrRs5g