රෝස ඔක්තෝබර් යෙම්බියුල් හි උතුරු යූම්බියුල් හි මාතෘත්වය පිළිකාවට එරෙහි සටන - වීඩියෝ

මෙම වීඩියෝව මුලින්ම දර්ශනය විය https://www.youtube.com/watch?v=1IH7EwA9aFk