විශ්වාසවන්තව සිටීම රැවටීමට වඩා වැඩි දෙයක් - පක්ෂපාතීත්වය යනු සැබවින්ම අදහස් කරන දෙයයි - හෙල්ත් ප්ලස් මැග්

පක්ෂපාතීත්වය යනු විවාහයේ පරිශුද්ධ බැඳීම් මගින් එක්සත් වූ යුවළක් තුළ ඇති ආදරය පිළිබඳ සුන්දර සාක්ෂියකි. විශ්වාසය, ගෞරවය, ආදරය, මුදු මොළොක් බව සහ ඇත්ත වශයෙන්ම පක්ෂපාතීත්වය මත පදනම් වූ සමිතියක්. සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා මෙම ගුණාංගය අත්‍යවශ්‍ය වන අතර, එය විවිධාකාරයෙන් විදහා දක්වන අතර ඔහුගේ හෝ ඇයගේ සහකරුට "මම ඔබට ආදරෙයි" යැයි පැවසීමට පමණක් සීමා නොවේ.

මෙම ලිපිය පළමුවෙන්ම දිස්වේ සෞඛ්යය ප්ලස් මැගසින්