20 නොවැම්බර් 08 2019 පුවත්පත - වීඩියෝRTL.fr. හි 08 හි RTL කතුවැකිය සමඟ RTL පුවත්පත සොයා ගන්න.

මෙම වීඩියෝව මුලින්ම දර්ශනය විය https://www.youtube.com/watch?v=pFlzLP8bO1E