සෞඛ්‍යය - ඩකාර් / පැරිස්: මිල ගණන් සසඳන විට - JeuneAfrique.com

ප්‍රංශය සහ සෙනෙගල් අතර සැසඳිය හැකි සේවාවන් සාපේක්ෂව ඉක්මණින් සංසන්දනය කිරීම පහසුවෙන් තරඟාවලිය සඳහා හේතු වේ.

වෛද්‍ය ඉවත් කිරීම සඳහා යුරෝපයේ මිල ගණන් ඉහළ ය. ඉතා ඉහළයි. පැරිස් මහජන ආධාර රෝහලේ (ඒපී-එච්පී) එක් රෝහලක, රෝහල්ගත වීමේ දවසේ මිල 3 000 යුරෝ පමණ වේ. උකුල් පුරස්ථි ස්ථාපනය කිරීම සඳහා 10 000 යූරෝ සහ කිරීටක හෘද සැත්කම් සැත්කමක් සඳහා 20 000 යුරෝ පමණ වැය වේ.

අතරමැදියන්

මෙම ලිපිය පළමුවෙන්ම දිස්වේ යොවුන් අප්රිකා