මවුස්ටික් කරිස්මාටික් කපෝ එදිරිව කපෝට් - වීඩියෝව මෙන්නමැස්ටික් කරිමතික්, කැමරූන් ජාතිකයා
දායක වන්න: https://goo.gl/DRXXfD

-
#MoustikKarismatik # ප්රහසන #Humoristique #HumourCamerounais #HumourCamerounais2018 BlackPanthère # # නිළිය #laBrigade #MentaMusic

මෙම වීඩියෝව මුලින්ම දර්ශනය විය https://www.youtube.com/watch?v=LAyFesdaKWg