අවන්හල් සඳහා බහු නිපුණතා සහිත කුක් සහ බාබකියු කුක් සඳහා බඳවා ගැනීම

0 253

අවන්හල් සඳහා බහු නිපුණතා සහිත කුක් සහ බාබකියු කුක් සඳහා බඳවා ගැනීම

 

ඊඑස්ජී හි කැම්පස් ඉදිරිපිට ඩුවාලා පීකේ 8 හි පිහිටි එක් අවන්හලක් සඳහා බහුකාර්ය කුක් සොයමින් උදේ 7: 30 ට විවෘත වන අතර රාත්‍රී 23 ට අවසන් වේ වැටුප් 50000- 60000fcfa අමතන්න 698288870

ඊඑස්ජී හි කැම්පස් ඉදිරිපිට ඩුවාලා පීකේ 8 හි පිහිටි එක් අවන්හලක් සඳහා ග්‍රිල් කුක් සොයමින්. උපලේඛනය උදේ 7:30 - රාත්‍රී 23:XNUMX වැටුප් 40000 - 50000fcfa අමතන්න 698288870

අදහස අත්හැර

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශයට පත් නොකෙරේ.