අසාමාන්ය - ෆ්ලොරන්ට් පැග්නි ගේබ්‍රියෙල්ට "අබ්ස් කරන්න" යැයි උපදෙස් දෙන විට - වීඩියෝ

0 2අසාමාන්ය - ෆ්ලොරන්ට් පැග්නි ගේබ්‍රියෙල්ට "වාඩි වී සිටීමට" උපදෙස් දෙන විට

අදහස අත්හැර

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශයට පත් නොකෙරේ.