සහල්හි මානුෂීය හදිසි අවස්ථාවන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා එක්සත් ජාතීන් විසින් අඟහරුවාදා අරමුදල් රැස්කිරීම සංවිධානය කරයි

0 100