බර්ට්‍රන්ඩ් කැන්ටට්: හිටපු නීති lawyer යෙකුට සිය දිවි නසා ගැනීම පිළිබඳ විමර්ශනය නැවත ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍යයි… - වීඩියෝව

0 127බර්ට්‍රන්ඩ් කැන්ටට්: හිටපු නීති lawyer යෙකුට සියදිවි නසා ගැනීම පිළිබඳ විමර්ශනය නැවත ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍යයි ... බර්ට්‍රන්ඩ් කැන්ටාට් දැඩි වාතාවරණයක සංචාරය කරමින් සිටියදී, ප්‍රවෘත්ති ...