"බර්ට්‍රන්ඩ් කැන්ටැට්ට තම ජීවිතය ගත කිරීමට අයිතියක් ඇත, ඔහු ගෙවා ඇත": සංස්කෘතික ඇමති ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර දක්වයි - වීඩියෝව

0 185"බර්ට්‍රන්ඩ් කැන්ටැට්ට ඔහුගේ ජීවිතය ගත කිරීමට අයිතියක් ඇත, ඔහු ගෙවා ඇත": සංස්කෘතික අමාත්‍යවරයා සිය ප්‍රසංග අවලංගු කරන ලෙස කරන ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර දක්වයි.

අදහස අත්හැර

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශයට පත් නොකෙරේ.