වැනේසා පැරඩිස් සහ ඇනා මවුග්ලිස් කෝපයෙන්, සාධාරණ හේතුවක් අවසානයේ ඔවුන් එකට එකතු කරයි - වීඩියෝව

0 350වැනේසා පැරඩිස් මෙන්ම, ඇගේ ප්‍රතිවාදියා යැයි කියනු ලබන ඇනා මුග්ලාලිස් ද කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනයට එරෙහිව බලමුලු ගන්වනු ලැබේ. ඔවුන් එකට එකතු කරන සාධාරණ හේතුවක්.

අදහස අත්හැර