වැනේසා පැරඩිස් විසින් ලෙනී ක්‍රාවිට්ස් පැරිසියේ වසංගතය මෙන් වළක්වයි - වීඩියෝ

0 645වැනේසා පැරඩිස් සිය සැමියා, නළුවා සහ අධ්‍යක්ෂ සැමුවෙල් බෙන්චෙට්‍රිට් සමඟ පැරිසියේ ස්ථාපනය කර ඇතත්, ඇයට ගොස් ඇගේ හිටපු හමුවීමට හැකියාවක් නැත ...

අදහස අත්හැර