කෙන්ඩල් සහ කයිලි ජෙනර් ඔවුන්ගේ නව විලාසිතා පෙළ බෙදා ගන්න | අද - වීඩියෝ

0 2ක්‍රිස් ජෙනර් සහ කේට්ලින් ජෙනර්ගේ දියණියන් වීමට අමතරව, කෙන්ඩල් සහ කයිලි ජෙනර් ද අද දින කැතී ලී ගිෆෝර්ඩ්ගේ හොඳ මිතුරන් වේ, එබැවින් එය…