# උපන්දිනය - ගිසෙල් කුරිට අදට වයස අවුරුදු 28 යි. ඇය # ලාඩෝනා චිත්‍රපටයේ මාගරිටා වාස්කෙස්ගේ චරිතය රඟපෑවාය

0 313

# උපන් දිනය - ගිසෙල් කුරි අද ඇගේ 28 වන උපන්දිනය සමරයි Mar ඇයට මාගරිටා වාස්කෙස්ගේ චරිතය රඟපෑවා # ලාඩෝනා !

'නොවලස් සුබ උපන්දිනයක්' යැයි පවසන 1 පුද්ගලයාගේ පින්තූරයක්, ස්ථාවර ස්ථානය සහ පෙළ විය හැකිය.

ෆේස්බුක් මූලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/875851402469407/posts/3741448335909685

අදහස අත්හැර