# උපන්දිනය - 34 හැවිරිදි වියේ පසුවන වැනේසා රෙස්ට්‍රෙපෝට මුළු නවෝලාස් රූපවාහිනී කණ්ඩායම සුභ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරයි.

0 319

# උපන් දිනය - මුළු නවලස් රූපවාහිනී කණ්ඩායමම සුභ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරයි වැනේසා රෙස්ට්‍රෙපෝ ඇයගේ 34 වන උපන්දිනය සමරන ඇය ✨ ඇය විශේෂයෙන් ක්‍රීඩා කර ඇත # ලාඩෝනා !

'NOVELAS VTREE YOUR HAPPY HAPPY BIRTHDAY ROSAS' යනුවෙන් 1 පුද්ගල රූපයක් සහ පෙළක් විය හැකිය.

ෆේස්බුක් මූලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/875851402469407/posts/3741491072572078

අදහස අත්හැර