ඉතිහාසය / භූගෝලීය ගුරුවරුන් සඳහා රැකියා දීමනාව

0 129

ඉතිහාසය / භූගෝලීය ගුරුවරුන් සඳහා රැකියා දීමනාව

 

දීමනා විස්තර

රැකියා විස්තරය
කේතය 2108248
ගමන්   ගුරු ඉතිහාසය / භූගෝලය
අපේක්ෂිත අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව   2
ක්‍රියාකාරකම් ශාඛාව   සාමාන්‍ය හා වෘත්තීය අධ්‍යාපනය
දූත මණ්ඩල / කාර්යයන්   වැඩසටහනට අනුව පාඩම් සකස් කර ලබා දීම, ඉගෙන ගන්නන් ඇගයීම, නිවැරදි ව්‍යායාම, ගෙදර වැඩ සහ ඇගයීම්
මාසික වැටුප     (F CFA)
කොන්ත්රාත්තුවේ වර්ගය   ස්ථාවර කාලීන කොන්ත්රාත්තුව
උපලේඛනවල ස්වභාවය   චතුරශ්රය
රැකියා ස්ථානය (නගරය / රට)   Nkongsamba
කල් ඉකුත් වීමේ දිනය   30 / 09 / 2021
සමාජ-වෘත්තීය කාණ්ඩය   රාමුව
වෙනත් තොරතුරු   පශ්චාත් හා විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලට සහභාගී වන්න

අපේක්ෂකයාගේ පැතිකඩ
ලිංගික   වෙනසක් නොමැතිව
ආරම්භක ගොඩනැගීම   BAC + 3 ඉතිහාසය / භූගෝලය
වැඩිදුර අධ්යාපනය   CAPIEMP / DIPES I / DIPES II
වෘත්තීය පළපුරුද්ද   යෝග්ය
වෘත්තීය පළපුරුද්ද   6 මාස
වෘත්තීය පළපුරුද්ද පිළිබඳ විස්තර   කලින් ගුරුවරයෙකු වීම සම්පතක්.
භාෂා   ප්‍රංශ /

පිරිනැමීම් කළමනාකරු සම්බන්ධතා
ඇමග්නියා ලුවී,
FNE - Douala Agency හි රැකියා උපදේශක
lamagnia@fnecm.org , 33 43 26 51/33 42 26 52, දුවල

 

ඉංග්‍රීසි ගුරුවරුන්ට රැකියා දීමනාව

අදහස අත්හැර