කයිලි ජෙනර් තහවුරු කරන්නේ එස්පෙරා සු සෙගුන්ඩෝ හිජෝ බව ය - වීඩියෝ

0 111වෛරස් | කර්ඩාෂියන් වංශයේ පුරෝගාමියා වන ලොස් රූමෝර්ස් ඇකාබාරොන් කයිලි ජෙනර්, ඩෙයින් සින් පලාබ්‍රාස් සුස් ෆයිල්ස් සෙගියුඩෝස් ඩි රෙඩීස් සොෂියල්ස් ලුෙගෝ ඩි ක්යු ෆියුරා ...

අදහස අත්හැර