සීමා නිර්ණය: පළමු දින වැඩසටහන සහ ප්‍රතිඵල - අඩි 1

0 69


අඟහරුවාදා 14 සැප්තැම්බර්
කථාව:
FBSC තරුණ පිරිමි කණ්ඩායම - මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ් (beIN 2 මත)
ජීඑෆ්සී සෙවිලා සමූහය ...

මෙම ලිපිය මුලින්ම දර්ශනය වූයේ https://www.foot01.com/coupe-d-europe/ligue-des-cha Champions/ldc-programme-et-resultats-de-la-1ere-journee-386727

අදහස අත්හැර