හොඳම 2021 මෙට් ගාලා රතු පලස් ඡායාරූප - නිව් යෝර්ක් ටයිම්ස්

0 61

2021 මෙට් ගාලා රතු පලසින් ගත් හොඳම ඡායාරූප

මෙම ලිපිය මුලින්ම දිස් වූයේ (ඉංග්‍රීසියෙන්) https://www.nytimes.com/slideshow/2021/09/13/style/met-gala-photos-red-carpet.html

අදහස අත්හැර