ඉන්දියාව: ඇයි ෂාරුක්, අමීර් සහ සල්මන් ඛාන් ඉන්දියාවේ අවසන් සුපිරි තරුවන් වන්නේ

0 26

ඇයි ෂාරුක්, අමීර් සහ සල්මන් ඛාන් ඉන්දියාවේ අවසන් සුපිරි තරුවන් වන්නේ

මෙම ලිපිය මුලින්ම දිස් වූයේ (ඉංග්‍රීසියෙන්) https://timesofindia.indiatimes.com/india/why-shah-rukh-aamir-and-salman-khan-will-be-indias-last-superstars/articleshow/86136349 .cms

අදහස අත්හැර