කයිලි ජෙනර් ට්‍රැවිස් ස්කොට් සමඟ දෙවන ගැබ් ගැනීම තහවුරු කරයි - වීඩියෝව

0 48කයිලිජෙනර් #ට්‍රැවිස්ෂොට් #හොලිවුඩ් රියලිටි ටීවී තාරකාව සහ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනී කයිලි ජෙනර් තම දෙවන සහකරු ට්‍රැවිස් සමඟ බලාපොරොත්තු වන බව තහවුරු කර තිබේ ...

අදහස අත්හැර