"ආර්. කෙලීගෙන් දිවි ගලවා ගැනීම" සහ ඔහු පහතට ගෙන ඒමට උපකාරී වූ බිම් මට්ටමේ ක්‍රියාකාරීන් සෑදීම පිළිබඳ සිහින හැම්ප්ටන් - වීඩියෝ

0 40https://democracynow.org – R. Kelly was released from jail in Chicago on Monday, three days after he was arrested and charged with 10 counts of aggravated …

අදහස අත්හැර