නව රෙගුලාසි යහපාලනය වැඩි දියුණු කිරීමට හේතු වන ආකාරය

0 35

පොදු ව්‍යවසායන් සහ ආයතන (ඊඊපී) වලට ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය තත්ත්වය සම්බන්ධව 12 ජූලි මාසයේ නීතිවලට අනුකූල වීමට මාස 2017 ක කාලයක් තිබුණි. 2020 අවසානයේදී ලැයිස්තුගත කර ඇති පොදු ආයතන 81 න් 32 ක්ම නව රෙගුලාසි වලට අනුකූලව එනම් 39,5%ක් අනුකූලව කටයුතු කර ඇත. 2019 දී එය 27 ක් වූ අතර එය 6,2%ක වැඩිවීමකි. ඒ අතරම, පොදු ව්‍යාපාර 39 න් 44 ක් නීතියට අනුකූල වන අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 88,6%කි.

2020 මූල්‍ය වර්ෂය අවසානයේදී 64% ක ප්‍රතිශතයක් නියෝජනය කරන රාජ්‍ය ආයතන 79 ක් 54 දී 2019 ට එරෙහිව සිය පරිපාලන හා කළමනාකරණ ගිණුම් සම්ප්‍රේෂණය කර ඇති අතර එය පෙර වසර හා සැසඳීමේදී 16% ක වැඩිවීමකි. සමාගම් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, 33 න් 44 ක්ම එසේ කර ඇති අතර එය 75%කි. 2019 හා සසඳන විට 4,6%ක වර්ධනයක් අපි සටහන් කරමු. අනෙක් සමාගම් 11 සඳහා, මෙම ප්‍රකාශයන් නොමැති විට සහ පොදු සමාගම්වල දත්ත ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා, සංඛ්‍යානමය හා මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් පිළිබඳව රාජ්‍ය බලධාරීන් සෑහීමකට පත් විය යුතුව තිබුණි.

පීඊසී වල තත්වය සහ 11 ජූලි 2018 නීතිය යටතේ මුදල් නියෝජන ව්‍යාපෘතියට anඳා ගැනීම අවශ්‍ය වන පරිදි ජාතික නියෝජනය පිළිබඳව ආලෝකය ලබා දීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ටොම් වර්ට් නමැති අත් පත්‍රිකාවේ මෙම සියලු දත්ත ඇතුළත් වේ. රජයෙන් සමාගම් වලට මූල්‍ය ආධාර සැපයීමේ තත්වය මෙන්ම මෙම ආයතන රජයට කරන ප්‍රධාන අය වැය අවදානම් හඳුනාගෙන තක්සේරු කරන වාර්තාවක්.

සහතික කළ ගිණුම්

මෙම අත් පත්‍රිකාවේ 2020 සංස්කරණය සංවර්ධන හවුල්කරුවන්ගේ, විශේෂයෙන් ලෝක බැංකුවේ තාක්ෂණික සහයෝගයේ කොටසක් ලෙස පීඊසී හි පාලනය සැලකිල්ලට ගනී. එමඟින් නව රෙගුලාසි සමඟ නිර්‍මාණ පාඨ සහ ඊඊපී වල ප්‍රඥප්ති අනුකූල වීමේ තත්ත්‍වයන් නැවත ලබා දෙන සංඛ්‍යා ලේඛන ඉදිරිපත් කරයි.

"ඊඊපී කළමනාකරණයේ විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටින්නේ නිෂ්පාදනය කරන ලද මුල්‍ය තොරතුරු වල විශ්වසනීයත්වයේ අවශ්‍යතාවය මත පමණක් නොව, නීත්‍යානුකූලව අවශ්‍ය පරිපාලන හා ගිණුම්කරණ ලියකියවිලි සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ නියමිත දිනට ගරු කිරීම ද සඳහා ය", 2021 මුදල් පනත් කෙටුම්පත සඳහන් කරයි.

2020 දී සහතික කරන ලද මුල්‍ය ප්‍රකාශන සහ පරිපාලන හා කළමනාකරණ ගිණුම් පරීක්‍ෂා කිරීමේදී, බොහෝ අවස්ථා වලදී නුසුදුසු සහතික කිරීමක්, විගණන අවසානයේ විවිධ විගණකවරුන් විසින් සකස් කරන ලද සමහර වෙන් කිරීම් අපි සටහන් කරමු. මෙම පීඊසී වල සමාජ ආයතන සහ තාක්‍ෂණික හා මූල්‍ය අධීක්‍ෂකයින්ගේ විශාල කැපවීමකට ස්තූතිවන්ත වන්නට, 2021 මුල්‍ය පනත් කෙටුම්පත මඟින් වත්මන් මූල්‍ය වර්ෂය තුළ ක්‍රියාවලියේ කූටප්‍රාප්තියක් ලබා දේ.

ඩී.එම්

මෙම ලිපිය මුලින්ම දර්ශනය වූයේ https://www.stopblablacam.com/economie-et-politique/0809-7251-entreprises-et-etablissements-publics-comment-la-nouvelle-reglementation-induit-une-amelioration-de -the පාලනය

අදහස අත්හැර