ලයනල් මෙසී අවසාන වශයෙන් පිටත් වන්නේ එෆ්සී බාසිලෝනා ය. - වීඩියෝ

0 5495 අගෝස්තු 2021, බ්රහස්පතින්දා බාර්සාහි මාධ්ය නිවේදනයකින් බෝම්බය හෙළන ලදි, ඔහුගේ දිගුව පැහැදිලිව පෙනෙන නමුත්, ලයනල් මෙසී අවසානයේ පිටව යයි ...

අදහස අත්හැර