ලයනල් මෙසී බාර්සිලෝනා නගරයෙන් ඉවත් වී පැරිස් ශාන්ත ජර්මේන් සමඟ සාකච්ඡා කරයි - වීඩියෝ

0 27නාලිකාවෙන් කිසිඳු වීඩියෝවක් කිසි විටෙකත් අතපසු නොකිරීමට දායක වන්න. ලයනල් මෙසී බාර්සිලෝනා නගරයෙන් ඉවත් වී පැරිස් ශාන්ත ජර්මේන් සමඟ සාකච්ඡා කරයි. ලයනල් මෙසී සහ එෆ්සී ...

අදහස අත්හැර