ෆොන්ටී සම්මාන 2020 - එෆ්සීබී ඇසෝසියාටි කොන් ජියන්ලුකා ෆැන්ටිනි (සොසියෝ ෆොන්ඩොටෝර්) - වීඩියෝව

0 43ෆොන්ටී සම්මාන, ඉතාලිය il il ආකෘතිය රූපවාහිනියේ ට්‍රාස්මේසෝ සුල්ලා ප්‍රයිමා රූපවාහිනී සජීවී විකාශනය රූපවාහිනිය මඟින් ආර්ථිකය හා වෘත්තීය වශයෙන් කැප කරයි, එක්සත් ජනපදය ග්‍රැඩෝ ඩි වැන්ටාරේ එක්සත්…

අදහස අත්හැර